Samfunnsansvar

DNB mener klimaendringer er en av vår tids største utfordringer og en kilde til både risiko og muligheter. DNB-konsernet vil tilstrebe å redusere sine egne direkte utslipp av klimagasser gjennom kontinuerlig måling og oppfølging. DNB følger også opp kunder, selskaper konsernet investerer i og leverandører til konsernet for at disse ikke skal bryte med DNBs miljøkrav. Les mer om vårt samfunnsansvar her.


DNB Næringseiendom tror på en sterk sammenheng mellom høy miljøstandard og høy konkurransekraft.

  • Vi skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til ytre miljø
  • Vi skal bidra til å redusere belastningen på miljø og klima, ved kontinuerlig å fremme nye arbeidsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere C02 utslippene
  • Vi skal integrere miljø og klima i vår daglige drift
  • Vi skal gi våre leietagere en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning samt bidra til at våre leietakere og samarbeidspartnere kan redusere miljø- og klimabelastning
  • DNB Næringseiendom skal utvikle bærekraftige næringsbygg for fremtiden

 

ISO 14001

  • Vi skal fokusere på de miljøaspektene som gir størst miljøgevinst; Energi, avfall og forurensning
  • Alle avvik skal meldes inn til oss på tlf. 815 44 100 eller servicesenter@dnb.no

For våre leietakere: leietakerdnb.no